KANCELARIA ADWOKACKA                        

 JOANNA GIEREŚ

Blog Joanny Giereś

Adwokat Łańcut

Mobbing… i co dalej?

Co to jest mobbing?
1 stycznia 2004 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, dzięki której pojęcie  mobbingu, stało się pojęciem języka prawnego. Na podstawie art. 1 pkt 30 ustawy z dnia 14 października 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw dodano art. 943 k.p., zgodnie z którym:
„§ 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.
§ 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
§ 3 Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
§ 4. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.
§ 5. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w § 2, uzasadniającej rozwiązanie umowy”.
Według art. 943 § 2. Kodeksu pracy mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Istotnym jest fakt, iż osobą dopuszczającą się mobbingu nie musi być pracodawca, lecz może to być przełożony lub współpracownik.

Wiecej

Rozwód – co musisz wiedzieć.

Rozwód to instytucja prawna umożliwiająca rozwiązanie zawartego małżeństwa. Podkreślić należy, że rozwiązanie małżeństwa przez rozwód dotyczyć może zarówno małżeństwa zawartego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego jak i przed duchownym. W tym drugim jednak przypadku następuje rozwiązanie małżeństwa podlegającemu prawu polskiemu, tzw. małżeństwo świeckie, a nie małżeństwo podlegające prawu wewnętrznemu Kościoła katolickiego czy innego związku wyznaniowego.

Często jest tak, że rozwiązanie małżeństwa staje się mniejszym złem, niż utrzymywanie patologicznego czy niesatysfakcjonującego  związku.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje pozytywną(pozwalającą na orzeczenie rozwodu) przesłankę rozwodu oraz szereg negatywnych(ich istnienie uniemożliwia jego orzeczenie). Pozytywna przesłanką stanowi zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków. Natomiast negatywnymi przesłankami są;

Wiecej